�OP DEZE MANIER IS ONS BESTAAN EEN WASSEN NEUS�

Onvrede over deelname aan verkeersplannen

 Binnenstad Ondernemers Federatie
Jos� Mendels: �... van de inspraak komt weinig terecht..�

BOF-bestuurslid Jos� Mendels is niet blij met de samenwerking met de gemeente over de invoering van het Verkeers Circulatie Plan � of eigenlijk het gebrek daaraan. De ervaringen van het afgelopen jaar in de zogeheten �klankbordgroep� maken haar niet vrolijk.

BOF bulletin nr. 46 - oktober 2008

Zo komen de notulen veel te laat, is het vanwege de vogels van verschillende pluimage in de groep moeilijk om unanieme beslissingen te nemen en wordt de groep steeds opnieuw geconfronteerd met onderdelen, die anders zijn dan de verkeersplannen, die op 14 juni 2007 door de gemeenteraad waren goedgekeurd. Zo wordt het Spui niet meer vanaf Kalvermarkt afgesloten richting Poten, maar reeds van de kruising Veerkaden. �Dit geeft veel irritatie en verzwakt het draagvlak�, aldus Jos� Mendels.

Tasten in het duister

Ook tast de klankbordgroep in het duister over wat er met hun bijdragen gebeurt, omdat zij er niet achter kan komen hoe de plannen er uiteindelijk uit gaan zien. Daardoor is ook niet meer goed in te schatten wat het plan voor het ene gebied voor gevolg heeft voor het plan voor een ander gebied.
Zo is er voorlichting geweest over de omgeving Wagenstraat, waarbij bleek dat men nog geen idee had hoe de verkeersafwikkeling richting gebied Boekhorststraat en Ged. Gracht/Spui moest gaan verlopen. �Inmiddels is men al wel begonnen met een deel van de herinrichting, maar niemand weet waar het toe leidt. Bovendien wilde men in het laatste plan het verkeer via Ged. Gracht naar Spui laten afvloeien, maar de projectleider van het Spui wilde in de laatste gepresenteerde plannen het Spui vanaf de Veerkaden afsluiten.�

Wegbezuinigd

Verder lijkt het er volgens haar op, dat die maatregelen die zouden worden genomen om de negatieve gevolgen voor de bedrijven te compenseren bij voorbaat al worden wegbezuinigd. Van de versterking van de economische positie van de binnenstad en de verbetering van het verblijfsklimaat in de binnenstad door de verbetering openbare ruimte � twee doelstellingen van het Verkeers Circulatie Plan � komt volgens haar zo niets terecht.
Van de inspraak komt volgens Mendels ook weinig terecht, omdat de klankbordgroep pas kan reageren op de plannen als ze al zijn voorgelegd aan de gemeenteraad; dus niet in de ontwerpfase, wat wel de bedoeling was: �Op deze manier is ons bestaan een wassen neus.�

Stapels papier

Jos� Mendels overweegt zelfs om de klankbordgroep maar te verlaten: �Het lidmaatschap stelt zware eisen. Ik ben heel veel tijd kwijt aan het doornemen van stapels papierwerk en tekeningen. Iedere maand is er een vergadering van 2,5 uur met ervoor en erna nog de nodige mailsessies. Dat zou ik niet erg vinden als ik de indruk had met iets zinnigs bezig te zijn, maar zoals het nu gaat weet ik niet of het verantwoord is om als vertegenwoordiger van de BOF in de klankbordgroep te blijven zitten.�
Vooralsnog kijkt ze het aan tot 1�januari 2009, ook al omdat binnen de groep al wat problemen zijn aangepakt.
�De wethouder moet de klankbordgroep als serieuze partner behandelen, anders denk ik niet dat dit nog te verantwoorden is aan onze achterban�, aldus Jos� Mendels.

BOF bulletin nr. 46
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 46
Download BOF bulletin nr. 46 Of bekijk dit nummer online.