Ook bewoners uit aangrenzende wijken fel �anti�

Stormloop tegen Verkeerscirculatieplan

 Binnenstad Ondernemers Federatie
De anti-VCP affiche, op te halen op www.vcp-nee.nl en bof-denhaag.nl.

Tijdens een drukbezochte avondbijeenkomst in het gebouw van de Kamer van Koophandel Haaglanden op 6 juli jl. hebben verontruste bewoners- en ondernemersorganisaties van de Haagse binnenstad en de omliggende wijken besloten om samen op te trekken tegen het Verkeerscirculatieplan.

BOF bulletin nr. 30 - augustus 2006

Bewoners- en ondernemersorganisaties maken zich grote zorgen over de negatieve gevolgen die de invoering van het VCP zal hebben op de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de beeldvorming van Den Haag.
Het plan, waarin de binnenstad in sectoren wordt opgeknipt, zal bewoners en ondernemers óp, binnen én buiten de centrumring onevenredig zwaar treffen.

Omrijden en sluiproutes

Bewoners worden gedwongen vele kilometers om te rijden om bij hun woning te komen. Vooral bewoners aan de centrumring krijgen nog meer verkeersoverlast (incl. het zware verkeer) te verwerken zoals geluidshinder, trillingen en nog slechtere luchtkwaliteit. Ook langs de te ontstane sluiproutes binnen de centrumring zal de verkeersoverlast meer dan evenredig toenemen. De huidige overlast aan de Amsterdamse en Stille Veerkade wordt zodoende niet alleen verspreid, maar ook verveelvoudigd over een meervoud van bewoners aan en rond de centrumring. Bovendien gaat de centrumring thans reeds dwars door historische woonwijken, die ook op belangrijke gedeelten de status van beschermd stadsgezicht hebben.

Slechtere bereikbaarheid

Ondernemers in en buiten de binnenstad zijn bevreesd dat de invoering van het VCP zal leiden tot dalende omzetten, omdat de autobezoekers Den Haag vanwege de slechtere bereikbaarheid zullen gaan mijden. Het zijn juist deze bezoekers die meer euro’s besteden dan de bezoekers per fiets of per openbaar vervoer. Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoekscijfers van adviesbureaus op het gebied van winkelvastgoed en het ‘Bezoekersonderzoek Binnenstad Den Haag 2005’.
Niet alleen bewoners en ondernemers zullen de dupe worden van het VCP. Ook vervoerders en parkeergarage-exploitanten vrezen het ergste. Vervoerders zullen vele kilometers moeten omrijden om op hun afleveradres te kunnen komen. En doordat de huidige parkeerroute in sectoren wordt opgeknipt, worden de aan deze route gelegen parkeergarages onderling slechter bereikbaar, hetgeen zal leiden tot minder klanten en dientengevolge dalende omzetten.
Bewoners- en ondernemersorganisaties zijn niet alleen verontrust, maar ook in hoge mate verontwaardigd, omdat het nieuwe college van B&W onomwonden het VCP integraal wenst uit te voeren, terwijl de inspraak nog niet is afgerond en de uitkomsten van de economische effectenstudie nog niet bekend zijn.

Geen draagvlak

Tijdens de inspraakavonden over het VCP waren de reacties van bewoners en ondernemers in grote meerderheid negatief. Zowel de bewoners als de ondernemers zijn van mening dat, vóórdat er wat dan ook wordt besloten, er eerst betrouwbare metingen moeten worden doorgevoerd voor wat betreft geluid, luchtkwaliteit, trillingen e.d. en géén berekeningen met algemene aannames. Het VCP heeft derhalve geen draagvlak bij zowel bewoners als ondernemers.

Comité VCP-Nee

Op bovengenoemde avondbijeenkomst is dan ook besloten om een comité van bewoners- en ondernemersorganisaties op te richten. Vertegenwoordigers van dit onlangs opgerichte Comité VCP-Nee willen graag met de raadsfracties een overleg hebben over het VCP. Op korte termijn zal met hen contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak deze maand.

Tegen de gemeenteplannen hebben inmiddels getekend: MKB Den Haag, de Kamer van Koophandel Haaglanden, Vereniging Mesdagkwartie, Bewonersvereniging Hofkwartier,, Stichting Haags Cultureel en Historisch Winkelgebied, Bewonersorganisatie Kortenbos, Stichting Binnenstad Den Haag, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Platform Detailhandel, Belangenvereniging Bewoners Groot Hertoginnelaan, Ondernemersvereniging Zeehelden, Belangenvereniging Laan Copes van Cattenburch, Ondernemersvereniging Stationsweg-Wagenstraat (O.W.S.), Hofkwartier Ondernemers Belangen, Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark, Bewonersorganisatie De Groene Eland, Ondernemersvereniging Tussen de Grachten en Buurtschap Noordeinde.

BOF bulletin nr. 30
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 30
Download BOF bulletin nr. 30 Of bekijk dit nummer online.