HOME (Actueel) Nieuwsarchief BOF-Bulletin � DOSSIERS � Folders e.d. Adressen Links Disclaimer HOME (actueel) De BOF De Leden Het Kernteam Redactie Contact Meer contact Terug
terug Binnenstadzaken in h... terug Website disclaimer

Website disclaimer

Gebruik van de site van De Binnenstad Ondernemers Federatie, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door alle partijen, die bij de totstandkoming van deze site zijn betrokken uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. De instellingen, alsmede de besturen en medewerkers van de instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto�s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

CWO

Uiteraard betrachten wij wat de gegevens van het CWO betreft uiterste zorgvuldigheid. De gegevens van dit project zijn dusdanig afgeschermd, dat zij alleen kunnen worden gebruikt voor de doelen, als in de website staat omschreven.
Mochten gegevens toch in handen van derden vallen, door misbruik of oneigenlijk verkregen toegang tot deze gegevens, dan aanvaarden noch de provider, noch de registreerder, noch de exploitanten, noch de Binnenstad Ondernemers Federatie, noch de andere partijen, die bij de totstandkoming zijn betrokken van de websites op het domein bof-denhaag.nl hiervoor enige verantwoordelijkheid.